Tablica UWAGA POLOWANIE

Tablica UWAGA POLOWANIE

Od jesieni 2018 roku, obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy informującej o polowaniu zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1939).

Rozporządzenie określa wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym oraz sposób i miejsce rozmieszenia znaków ostrzegawczych o polowaniu zbiorowym. Dokładne ustalenia rozporządzenia są następujące:

 • dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice Uwaga Polowanie w odległości od 200 do 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia,
 • umieszcza się je nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania; zdejmuje się niezwłocznie, nie później niż na 24 godziny od zakończenia polowania,
 • umieszcza się je w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych; w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych,
 • mocuje się je w widocznym miejscu tak, aby ich środek znajdował się na wysokości 160 cm od poziomu gruntu; w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne,
 • ma być wykonana z PCW, blachy ocynkowanej stalowej lub aluminiowej,
 • ma mieć wymiary 60×40 cm,
 • tło żółte, obramowanie czerwone o szerokości 20 mm, w rozporządzeniu określone są dokładne wymiary i rozmieszczenie oznakowania.

OFERTA na tablicę „Uwaga Polowanie”

Oferujemy produkt w pełni zgodny z wymogami rozporządzenia.

Zamówienia można składać:

 • w myśliwskim sklepie internetowym sklep.dlamysliwego.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 42 632 57 21 lub 690 939 151,
 • przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną sklep@dlamysliwego.pl,
 • wypełniając poniższy formularz.
  * Pola z gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

  Treść rozporządzenia (pisownia oryginalna)

  DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Warszawa, dnia 9 października 2018 r. Poz. 1939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym

  Na podstawie art. 42ab ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650, 651 i 1507) zarządza się, co następuje:

  § 1. Rozporządzenie określa:

  1) wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym;

  2) sposób i miejsce rozmieszenia tablic ostrzegawczych o polowaniu zbiorowym.

  § 2. Ustala się wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym, zwanej dalej „tablicą”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

  § 3. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

  2. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy.

  3. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego.

  4. Tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy.

  § 4. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytułowany na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne.

  § 5. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego.

  2. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zdejmuje tablice niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

  § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia.

  Minister Środowiska: H. Kowalczyk

  Załącznik do rozporządzenia
  Załącznik do rozporządzenia

  Objaśnienia:

  1) tablica wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej albo blachy aluminiowej, w kształcie prostokąta o wymiarach: długość 600 mm, wysokość 400 mm;

  2) tło tablicy jest koloru żółtego; obramowanie tablicy jest koloru czerwonego o szerokości 20 mm;

  3) na tablicy w górnej części, 15 mm od obramowania, centralnie umieszczony jest znak koła koloru białego z obramowaniem koloru czerwonego o średnicy 125 mm z centralnie umieszczonym znakiem wykrzyknika w kolorze czerwonym; szerokość obramowania koła wynosi 10 mm; wysokość znaku wykrzyknika wynosi 80 mm, a szerokość 20 mm; 20 mm poniżej znaku koła jest umieszczony symetrycznie w dwóch rzędach wykonany wielkimi literami, pismem bezszeryfowym, napis w kolorze czarnym: „UWAGA” o wysokości 85 mm oraz 25 mm niżej „POLOWANIE” o wysokości 75 mm.

  Facebook